تماس با ما

تماس با ما

مدیریت (خانم حیدری) : 38286031

مسئول پایه دهم (خانم امامی نژاد):38287253

مسئول پایه یازدهم(خانم سفید):38284640

مسئول پایه دوازدهم (خانم غفوری) : 38284639

مسئول امور عمومی(خانم عباسی):38229317

مسئول فن آوری (خانم ذبیحی) :38229419

مسئول پرورشی(خانم کمال زاده) :38286032

مسئول امور دفتری(خانم تیموری): 38230065

حسابدار (آقای خوشبین) :38286998

پست الکترونیکی : yjds2@yahoo.com

کدپستی : 8915863974